20 Best-selling Chinese herbs in Europe (The source of the list: “European Chamber of Commerce of Traditional Chinese Medicine (ECCTCM)):

Latin Chinese
Astragali Radix 黃芪 Huang Qi
Poria 茯苓 Fu Ling
Angelicae Sinensis Radix (Slice) 当归 Dang Gui
Paeoniae Alba Radix 白芍 Bai Shao
Rehmanniae Radix 生地黄 Sheng Di Huang
Lycii Chinensis Fructus 枸杞子 Gou Qi Zi
Atractylodis Macrocephalae Rhizoma 白术 Bai Zhu
Codonopsis Radix 党参 Dang Shen
Rehmanniae Preparata Radix 熟地黄 Shu Di Huang
Salviae Miltiorrhizae Radix 丹参 Dan Shen
Chuanxiong Rhizoma 川芎 Chuan Xiong
Glycyrrhizae Radix 生甘草 Sheng Gan Cao
Bupleuri Radix 柴胡 Chai Hu
Citri Reticulatae Pericarpium 陈皮 Chen Pi
Dioscoreae Rhizoma 山药 Shan Yao
Glycyrrhizae Preparata Radix 炙甘草 Zhi Gan Cao
Schisandrae Fructus 五味子 Wu Wei Zi
Aurantii Fructus 枳壳 Zhi Qiao
Paeoniae Rubra Radix (Slice) 赤芍 Chi Shao
Cyperi Rhizoma 香附 Xiang Fu

Top 15 Proprietary Chinese Medicines (PCM) in Europe (The source of the list: “European Chamber of Commerce of Traditional Chinese Medicine (ECCTCM)):

Sales rank Name Chinese name
1 Xiao Yao Pian/Wan 逍遥片/丸
2 Liu Wei Di Huang Pian/Wan 六味地黃片/丸
3 Ren Shen Jing 人参精
4 Gui Pi Pian/Wan 归脾片/丸
5 Jia Wei Xiao Yao Pian 加味逍遥片
6 Suan Zao Ren Tang Pian 酸枣仁汤片
7 Zhi Bai Di Huang Pian/Wan 知柏地黃片/丸
8 Bu Zhong Yi Qi Pian/Wan 补中益气片丸
9 Long Dan Xie Gan Wan/Pian 龙胆泻肝丸/片
*10 Tian Wang Bu Xin Pian 天王补心片
11 Du Huo Ji Sheng Pian 独活寄生片
12 Qi Ju Di Huang Pian/Wan 杞菊地黃片/丸
13 Shu Gan Pian 舒肝片 (柴胡舒肝片)
14 Jin Kui Shen Qi Pian 金匱肾气片
15 Tao Hong Si Wu Pian 桃红四物片

* Zhu Sha (Cinnabar) is removed from the recipe.

Proprietary Chinese Medicines (PCM) on the EU market that may be substituted by herbs containing aristolochic acids (AA) or contain AA-containing herbs (The source of the list: “European Chamber of Commerce of Traditional Chinese Medicine (ECCTCM)):

PCM name Risk ingredient Explanation
Ba Zheng Wan/Pian

八正丸/片

Mu Tong

木通

Legitimate source:

Akebia species

Illegal substitute:

Aristolochia manshuriensis

Dao Chi San/Wan/Pian

导赤散/丸/片

Fu Ke Fen Qing Wan/Pian

妇科分清丸/片

Long Dan Xie Gan Wan/Pian

龙胆泻肝丸/片

Xiao Feng San

消风散

Chuan Xiong Cha Tiao San/Wan/Pian

川芎茶调散/丸/片

Xi Xin

细辛

Asarum species

contain undetectable to small amounts

of aristolochic acids

Du Huo Ji Sheng Wan/Pian

独活寄生丸/片

Print Friendly, PDF & Email