Honorary and Life Members

Honorary Members (9, in alphabetical order)

Prof. Rudolf Bauer
Prof. Geoffrey Burnstock
Prof. Kaixian Chen
Dr. Tai-Ping Fan
Prof. Gerhard Franz
Prof. De-an Guo
Prof. Jan van der Greef
Prof. Xinsheng Yao
Prof. Boli Zhang

Life Members (26, in alphabetical order)

Prof. Rudolf Bauer
Dr. Mirko Bayer
Prof. Kelvin Chan
Prof. Lih-Geeng Chen
Dr. Xuebin Dong
Prof. Pierre Duez
Dr. Tai-Ping Fan
Dr. Rui Fang
Prof. Hao Gao
Prof. Jiayu Gao
Prof. De-an Guo
Prof. Rongrong He
Prof. Clara Bik-San Lau
Dr. Yi-Fang Li
Prof. Aiping Lu
Prof. Nicola Robinson
Prof. Helen Sheridan
Prof. Jie Shi
Prof. Monique Simmonds
Prof. Suchada Sukrong
Prof. Robert Verpoorte
Prof. Ching-Chiung Wang
Dr. Shu-Yuan Wang-Tschen
Prof. Vivian Taam Wong
Dr. Qihe Xu
Prof. Weiping Yin